W związku z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. §5 ust. 2 legitymacje szkolne, duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz duplikaty świadectw ukończenia szkoły będą wydawane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletnim absolwentom szkoły.